หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางประมุง

“ เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ”
 
 
ยุทธศาสตร์
 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 


 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง