หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลบางประมุง ว่าด้วยการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลบางประมุง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พ.ศ.2522 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)  
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
  “ เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ”
   
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางประมุง
   
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10