หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  โครงสร้างองค์กร  
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบางประมุง
 
นายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
ประธานสภา เทศบาลตำบลบางประมุง
 
รองประธานสภา เทศบาล
 
เลขานุการสภา เทศบาล
 
สมาชิกสภา เทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
รองปลัด
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกิจการสภาเทศบาล
1.2 งานธุรการ
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองการศึกษา
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
 
- งานบริหารงานศึกษา
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
   
 
กองประปา
 
- งานผลิตและจำหน่ายน้ำ
   
   
   
   
   
 
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10