หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองยาว   ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๗,๓๑๖ กล่อง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
อบต.หนองยาว   ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙๙๒ กล่อง ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน บล-๖๒๕๓ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2564
ทต.หนองเบน   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ลานกีฬาอเนกประสงค์ แผ่นพื้นพร้อมติดตั้งลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวัสดุที่ทำจากโพลีพร็อพไพลินโคโพลิเมอร์ (PolypropylenenCo-Polymer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2564
ทต.หนองเบน   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ลานกีฬาอเนกประสงค์ แผ่นพื้นพร้อมติดตั้งลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวัสดุที่ทำจากโพลีพร็อพไพลินโคโพลิเมอร์ (PolypropylenenCo-Polymer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ซอย 18 บริเวณหมู่บ้านการุณรังษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 หมู่บ้านสวรรค์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.วังม้า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนายน้อย สุขสังวาลย์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.วังม้า   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ช่วงบริเวณแยกบ้านกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.วังม้า   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนายโทน ดีพิจารณ์ หมู่ที่ 6 บ้านวังดินดาด ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 17 มิ.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.ตาสัง   ซื้อวสัดุสำนักงาน สป.สช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.ตาสัง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ในส่วนของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.ตาสัง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82 - 9360 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.บ้านแก่ง   ซื้อนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อโครงการจัดซื้อนม ยู เอช ที ชนิด กล่อง ขนาด 200 ซีซีเพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อโครงการจัดซื้อนม ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เด็กได้รับคนละ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 899
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10